Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”

Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
e-mail: damsi@umk.pl

Informatyka, języki formalne i współbieżność

Członkowie Zespołu:


 

dr Kamila Barylska

email: khama@mat.umk.pl

Kamila Barylska uzyskała stopień magistra informatyki w roku 2005 (z pracą pt. „Spiski w sieciach Petriego i metody ich unikania”), zaś w 2011, na podstawie rozprawy pt. „Trwałość i bezkonfliktowość w sieciach Petriego”, stopień doktora nauk matematycznych o specjalności informatyka. Obie rozprawy powstały pod kierownictwem dr. hab. Edwarda Ochmańskiego, prof. UMK.

Jej zainteresowania naukowe obejmują matematyczne podstawy informatyki i ukierunkowane są na teorię współbieżności (dotyczą głównie zagadnień związanych z sieciami Petriego – ich analizy i syntezy).

Jest ona zdobywczynią trzech zespołowych nagród Rektora UMK za wyniki naukowe (w latach 2009 – III stopnia, 2013 – III stopnia i 2016 – II stopnia). Była ponadto wykonawcą w grantach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N206 258035) oraz Narodowego Centrum Nauki (2013/09/D/ST6/03928). Do jej najważniejszych osiągnięć można zaliczyć uzyskanie dziewięciomiesięcznego stypendium naukowego dla postdoków w ramach projektu „Technologie Informacyjne: Badania i ich Interdyscyplinarne Zastosowania” realizowanego przez IPI PAN w Warszawie, jak również postdoktorskiego stypendium naukowego w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” na staż naukowy pod kierunkiem prof. dr. Eike Besta w Department für Informatik, Universität Oldenburg (odbyty w okresie od lutego do lipca 2015 roku).

Kamila Barylska aktywnie współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, między innymi z: Universität Oldenburg, Newcastle University oraz University of Cyprus.


dr Anna Gogolińska

email: leii@mat.umk.pl

Anna Gogolińska uzyskała tytuł magistra informatyki w 2009 roku ma Wydziale Matematyki i Informatyki UMK broniąc pracy magisterskiej “Systemy współbieżne w biologii”, której promotorem był dr hab. Edward Ochmański, prof. UMK. Pracę doktorką pod tytułem “Algorithms Inspired by Petri Nets in Modeling of Complex Biological Systems” obroniła w 2016 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Promotorem pracy był prof. dr hab. Wiesław Nowak. W tym samym roku rozpoczęła pracę na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.

Jej badania obejmują szeroko rozumiane zastosowanie sieci Petriego, szczególnie ich wykorzystanie w modelowaniu procesów biologicznych. Przy ich użyciu stworzyła model działania układu odpornościowego oraz kompleksowe narzędzie do analizy danych uzyskanych z symulacji dynamiki molekularnej. Poza tym dr Gogolińska zajmuje się również wykorzystaniem sieci Petriego w badaniach innych systemów współbieżnych.

Jako jej osiągnięcie można wymienić zdobycie z wyróżnieniem stypendium „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja” w roku akademickim 2013/2014.


dr dr Jesús A. Jiménez González

email: jejim@im.unam.mx

Jesús A. Jiménez González uzyskał stopień doktora matematyki w 2015 r. w oparciu o rozprawę “Geometry in the indecomposable modules of a hereditary algebra” pod opieką prof. Raymundo Bautista w Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM, Morelia, Michoacán, Mexico. Przebywał na stażach postdoktorskich w Instituto de Matemáticas UNAM, Mexico City, Mexico and at Centro de Investigación en Matemáticas A.C. Guanajuato, Mexico. Prace Jesúsa A. Jiménez González dotyczą zagadnień z obszaru algebry, kombinatoryki, teorii grafów i algorytmów. Jest autorem szeregu artykułów publikowanych w międzynarodowych czasopismach matematycznych i informatycznych. Jest również współautorem książki (z M. Barot i J.A. de la Peña) “Quadratic Forms: Combinatorics and Numerical Results”. Algebra and Applications, Vol. 25 Springer Nature Switzerland AG 2018.

Obecnie przebywa na stażu postdoktorskim na UMK w Toruniu.


dr Mariusz Kaniecki

email: kanies@mat.umk.pl

Mariusz Kaniecki uzyskał tytuł magistra matematyki w 2014 roku, broniąc pracy magisterskiej ,,Częściowe porządki w kategorii podprzestrzeni niezmienniczych nilpotentnych operatorów liniowych” (promotor: dr hab. Justyna Kosakowska, prof. UMK). Pracę doktorką pod tytułem “Degeneracje oraz generyczne rozszerzenia w dyskretnych podkategoriach kategorii niezmienniczych podprzestrzeni nilpotentnych operatorów liniowych” obronił w 2021 roku na, promotorem pracy była dr hab. Justyna Kosakowska, prof. UMK. Jest zatrudniony na stanowisku asystenta na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika od 2018 roku. Jego zainteresowania badawcze obejmują kombinatorykę, teorię reprezentacji algebr oraz geometrię algebraiczną, w szczególności algorytmiczne rozwiązania problemów algebraicznych.


dr mgr Damian Kurpiewski

email: blackbat@mat.umk.pl

Damian Kurpiewski uzyskał tytuł magistra informatyki w 215 roku, broniąc pracy magisterskiej “Rozszerzenie systemów Lindenmayera oraz ich wizualizacja” (promotor: dr Błażej Zyglarski).

Jego zainteresowania badawcze obejmują logiki temporalne, modelowanie, specyfikację i weryfikację strategii oraz interakcji pomiędzy agentami w systemach wieloagentowych. W szczególności zajmuje się modelowaniem systemów e-głosowania, a także metodami weryfikacji dla logiki ATL z niepełną informacją.

Damian Kurpiewski aktywnie współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, między innymi w Luksemburgu i Francji. Był badaczem w projektach VoteVerif oraz STV w ramach CORE/PolLux.


dr Łukasz Mikulski

email: lukasz.mikulski@mat.umk.pl

Łukasz Mikulski uzyskał tytuł magistra informatyki w 2006 roku, zaś tytuł magistra matematyki w 2007 roku broniąc prac magisterskich “Rozwój równoległych algorytmów dynamiki molekularnej” (promotor Piotr Bała) oraz “Topologiczne aspekty etyki współbieżności” (promotor Edward Ochmański), obie na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, gdzie został zatrudniony w roku 2007. Pracę doktorską pod tytułem “Procesy nieskończone systemów współbieżnych” obronił w 2012 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego zainteresowania badawcze obejmują różne metody modelowania, syntezy i analizy systemów współbieżnych. W szczególności obejmują one sieci Petriego, uogólnienia śladów Mazurkiewicza, niezmienniki porządkowe, systemy reakcyjne czy systemy wieloagentowe. Jest współautorem teorii śladów krokowych oraz uogólnionych struktur relacyjnych, których można użyć do opisu i badania procesów w systemach z semantyką sekwencji kroków współbieżnych.

Został uhonorowany dwoma nagrodami indywidualnymi, trzema nagrodami zespołowymi oraz dwoma stypendiami za wyróżniające się publikacje naukowe Jego Magnificencji Rektora UMK. Odbył staże podoktorskie w Newcastle University, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Instytucie Informatyki WMIM UW. Był kierownikiem grantu Narodowego Centrum Nauki (2013/09/D/ST6/03928) a także wykonawcą bądź badaczem w czterech innych grantach NCN/MNiSW oraz dwóch brytyjskich grantach EPSRC. W latach 2016-2019 brał aktywny udział z pracach grupy roboczej Foundations of Reversible Computations akcji COST IC1405. Jest członkiem ACM (od roku 2007), badaczem wizytującym w Newcastle University (od roku 2011) oraz ekspertem Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej (od roku 2019). Współpracuje naukowo z ośrodkami z Wielkiej Brytanii, Holandii, Kanady, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Luksemburga oraz Cypru.


dr hab. Andrzej Mróz

email: amroz@mat.umk.pl

Andrzej Mróz uzyskał tytuł magistra informatyki w 2004 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki (WMiI) UMK. W 2009 roku zdobył stopień doktora nauk matematycznych na podstawie rozprawy “Algorytmiczne rozwiązywanie problemu krotności i problemu izomorfizmu reprezentacji dla algebr oswojonego typu” (promotor prof. dr hab. Piotr Dowbor; rozprawa wyróżniona). W 2018 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych na podstawie rozprawy “Równoważności pochodne w teorii reprezentacji algebr i ich dyskretne niezmienniki”.

W 2008 roku rozpoczął pracę na WMiI UMK, gdzie pracuje do chwili obecnej. W latach 2013/2014 przebywał na stażu postdoktorskim w Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) w Guanajuato w Meksyku, zaś w latach 2015/2016 pracował w CIMAT na stanowisku Investigador Titular „A”. Aktywność międzynarodowa A. Mroza obejmowała także 3 staże/pobyty badawcze w Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) w Trondheim (Norwegia), współpracę nad projektem matematyczno-informatycznym QPA Project w SAK GAP (Norwegia/Polska/Niemcy/USA) oraz uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych i seminariach m.in. we Francji, Rumunii, Meksyku, Kanadzie, Niemczech, Szwecji, Japonii, Włoszech i Norwegii. Na większości tych wydarzeń wygłaszał referaty, w tym wykłady plenarne i na zaproszenie.

Badania prowadzone przez Andrzeja Mroza mają w dużym stopniu charakter interdyscyplinarny. Obejmują zagadnienia znajdujące się na styku matematyki (algebra, kombinatoryka, teoria kategorii) i informatyki (teoria algorytmów i złożoność obliczeniowa, obliczenia symboliczne). W ostatnich latach bada on kombinatoryczne problemy klasyfikacyjne, które z jednej strony wywodzą się z teorii algebr łącznych i algebr Liego (klasycznych dziedzin o szerokich zastosowaniach w różnych działach matematyki i fizyki teoretycznej), a z drugiej, mają liczne powiązania i zastosowania we współcześnie intensywnie rozwijanych obszarach algebraicznej teorii grafów, teorii macierzy całkowitych i form kwadratowych. Badania te zaowocowały szeregiem nowych rezultatów w obrębie tych dziedzin, jak również powstaniem narzędzi komputerowych wspierających badania teoretyczne.

Andrzej Mróz został uhonorowany nagrodami J. M. Rektora UMK za osiągnięcia naukowe: indywidualna II stopnia (2017), zespołowa II stopnia (2015) oraz indywidualne wyróżnienie (2010). Uzyskał stypendium postdoktorskie POKL.04.01.01-00-081/10 (2013/14) oraz stypendium ZPORR dla doktorantów (2008/9). Był ponadto wykonawcą w grancie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N201 542138).  Andrzej Mróz jest autorem bądź współautorem 25 artykułów naukowych, w tym 20 w czasopismach matematycznych i informatycznych z Listy Filadelfijskiej / JCR oraz 2 informatyczne artykuły pokonferencyjne z bazy WoS.


dr Marek Nowicki

email: faramir@mat.umk.pl

Marek Nowicki graduated from computer science at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland. During studies, he has been participating in many programming contests both single and team programming receiving awards. He was key person involved in the  development of the programming contest system which is still used to support the teaching of programming. He entered a prestigious country wide program for the best Ph.D. students in math and computer science. He is also a winner of the IBM Great Minds student internships in 2013. He finished Ph.D. studies in 2015 and defended at the University of Warsaw thesis on the New programming methods for parallel programming in Java based on the PGAS (Partitioned Global Address Space) paradigm. Currently, he is working at the Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland. The main research interest is on parallel computing in Java. He was involved in the HPDCJ (Heterogenous parallel and distributed computing with Java) project and takes care on the development of the PCJ library.


dr Marcin Piątkowski

email: martinp@mat.umk.pl

Marcin Piątkowski jest adiunktem na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w roku 2011 na podstawie rozprawy “Efficient algorithms related to combinatorial structure of words” przygotowanej pod kierunkiem prof. Wojciecha Ryttera.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół kombinatorycznego i algorytmicznego przetwarzania danych tekstowych, algorytmiki, teorii współbieżności, analizy, syntezy oraz zastosowań sieci Petriego, itp.

Był wykonawcą w grantach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Cetrum Nauki. Koordynował oraz współkoordynował granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu “Najlepsi z najlepszych”. Od wielu lat zajmuje się przygotowaniem wybitnych studentów WMiI do udziału w krajowych i międzynarodowych konkursach programistycznych.

Odbył staże naukowe w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz University of Helsinki (Department of Computer Science). Aktywnie współpracuje z ośrodkami naukowymi z Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii oraz Cypru. Jego wyniki naukowe trzykrotnie zostały uhonorowane nagrodą zespołową J.M. Rektora UMK; otrzymał również stypendium J.M. Rektora UMK za wyróżniającą się publikację.


dr Piotr Przymus

email: eror@mat.umk.pl

Adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego główne zainteresowania naukowe to bazy danych, eksploracja danych, uczenie maszynowe i obliczenia GPGPU. Odbył roczny staż podoktorski w Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Marseille (LIF) na uniwersytecie Aix-Marseille w latach 2016-2017 w zakresie eksploracji i przewidywania szeregów czasowych. Od 2019 jest w komitecie zarządzającym projektu ”CA18131 – Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies”.

Prowadzone przez niego badania są dostrzegane przez międzynarodową społeczność naukową: w roku 2011 otrzymał nagrodę ”Best Paper award” na konferencji Future Generation Information Technology, Wyspy Jeju, Korea Południowa, a w roku 2014 nagrodę Best Poster  award, na specjalistycznej szkole letniej PUMPS 2014 – Programming and Tuning Massively Parallel, Barcelona, Hiszpania. W czasie studiów doktoranckich dwukrotnie zdobył Stypendium Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego dla doktorantów, ”Krok w przyszłość” (II i V edycja).