Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”

Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
e-mail: damsi@umk.pl

Dynamika i teoria ergodyczna

Członkowie zespołu:


dr Przemysław Berk

email: zimowy@mat.umk.pl

Od początku związany z UMK. Uzyskał tytuł magistra matematyki tamże w roku 2013, natomiast doktorat obronił w 2018 roku. Tytułem jego rozprawy doktorskiej brzmiał “Problem rozłączności potoków translacyjnych na powierzchniach z potokami odwrotnymi” a jej promotorem był prof. Krzysztof Frączek.

Jego zainteresowania obracają się wokół teorii układów dynamicznych, w szczególności zagadnień dotyczących połączeń i rozłączności układów dynamicznych a także potoków na powierzchniach.

Ma na swoim koncie również trzy staże podoktorskie, dwa w Szwajcarii u prof. Corinny Ulcigrai na UZH w Zurychu (02-09/2019 oraz 09/2020-08/2021) oraz jeden u prof. Thierrego de la Rue na Université de Rouen (09/2019-09/2020).


dr Bartosz Bieganowski

email: bartoszb@mat.umk.pl

Uzyskał tytuł magistra matematyki w 2015 roku, zaś tytuł magistra informatyki w 2016 roku broniąc prac magisterskich pt. “Rozwiązania w stanie podstawowym półliniowych zagadnień Dirichleta i Schrodingera z nieliniowościami zmieniającymi znak o subkrytycznym wzroście” (promotor: dr hab. Jarosław Mederski) oraz pt. “Kolorowanie on-line grafów” (promotor: prof. dr hab. Maciej Sysło) na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, gdzie jest zatrudniony od 2018 roku. Rozprawę doktorską pt. “Stany podstawowe, związane i półklasyczne nieliniowych zagadnień typu Schrödingera” (promotor: dr hab. Jarosław Mederski) obronił z wyróżnieniem w 2019 roku.

Jego zainteresowania naukowe obejmują metody wariacyjne w nieliniowych równaniach różniczkowych cząstkowych, teorię punktów krytycznych. W szczególności zajmuje się nieliniowymi równaniami typu Schrödingera, a także problemami z nielokalnymi operatorami, m.in. ułamkowym laplasjanem.


dr Aurelia Dymek

email: aurbart@mat.umk.pl

Uzyskała tytuł magistra matematyki w 2016 roku, broniąc pracy magisterskiej pt. “Punkty B-wolne na kratach i ich dynamika” (promotor: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk) na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, gdzie jest zatrudniona od 2020 roku. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół teorii ergodycznej i układów dynamicznych. Została laureatka II nagrody LX edycji konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki. Jest uczestniczką projektów w ramach grantów NCN. Odbyła 3-miesięczny staż doktorski na Uniwersytecie Stanowym Ohio pod kierunkiem prof. Vitaly’iego Bergelsona.


prof. dr hab. Krzysztof Frączek

email: fraczek@mat.umk.pl

Studia matematyczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w  1995 roku, gdzie również uzyskał stopień doktora w 1998 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2005, zaś Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk matematycznych w roku 2014. Przez kilka lat kierował Katedrą Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK (2006-2012). W latach 2012-2019 (dwie kadencje) pełnił funkcję Prodziekana ds. Naukowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK oraz  w latach 2016-2019 był członkiem Senatu UMK. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Dyscypliny Matematyka na UMK. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów teorii ergodycznej i układów dynamicznych. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach, m.in. Advances in Mathematics, Communications in Mathematical Physics, Inventiones Mathematicae, Mathematische Annalen, Proceedings of the London Mathematical Society. Jest laureatem polskich nagród naukowych, m.in. Stypendium Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (1999) oraz Nagroda Główna Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Banacha (2015). Blisko współpracuje z matematykami z całego świata, m.in. Tel Aviv University, Universite d’Aix-Marseille, Universite d’Haute Normandie, University  of Maryland, University of Utah, University of Zurich, Weizmann Institute of Science. Jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma matematycznego “Colloquium Mathematicum”.


dr Anna Gołębiewska

email: aniar@mat.umk.pl

Ukończyła studia matematyczne na UMK w roku 2003, zaś w roku 2009 uzyskała stopień naukowy doktora (również na UMK), na podstawie rozprawy „Orbity krytyczne niezmienniczych funkcjonałów silnie nieokreślonych” (promotor: prof. dr hab. S. Rybicki). Jej zainteresowania naukowe obejmują niezmienniczą topologię algebraiczną, teorię stopnia odwzorowań niezmienniczych oraz teorię bifurkacji.


mgr Martyna Górska

email: gorska@mat.umk.pl

W 2020 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Tytuł magistry otrzymała na podstawie pracy pt. „Automorfizmy rozłączne ze wszystkimi automorfizmami ergodycznymi” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Mariusza Lemańczyka. Jej zainteresowania skupione są wokół teorii ergodycznej i układów dynamicznych.


prof. dr hab. Oleksandr Gomilko

email: gomilko@mat.umk.pl

Oleksandr Gomilko ukończył studia magisterskie z wyróżnieniem w 1978 roku na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. M.W. Łomonosowa. Również tam, w 1982 roku, obronił swój doktorat. W roku 1993 otrzymał tytuł doktora habilitowanego z zakresu fizyki matematycznej w Instytucie Matematyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. W 2005 roku otrzymał tytuł profesora. Trzy lata później rozpoczął pracę na Wydziale Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2015 został profesorem zwyczajnym. Od 2019 roku jest kierownikiem Katedry Analizy Funkcjonalnej na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał dwie nagrody drugiego stopnia Rektora UMK (w latach 2012 oraz 2015). Był promotorem w trzech przewodach doktorskich. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: półgrup liniowych operatorów, teorii spektralnej operatorów różniczkowych, problemów brzegowych w fizyce matematycznej oraz teorii liczb. Jest autorem ponad 120 publikacji, w tym dwóch monografii.


prof. dr hab. Stanisław Kasjan

email: skasjan@mat.umk.pl

Ukończył studia matematyczne na UMK w roku 1992, uzyskał stopnień naukowy doktora w roku 1996, też na UMK. Tytuł profesora otrzymał w roku 2014. Zajmuje się algebrą, zwłaszcza teorią reprezentacji algebr (tej tematyki dotyczył doktorat i habilitacja), a także układami dynamicznymi. Jest autorem lub współautorem publikacji w czasopismach takich jak Journal of Algebra, Communications in Algebra, Proceedings of the AMS, Bulletin of the LMS. Jest laureatem polskich nagród naukowych, m.in. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 1993 i Nagroda im. K. Kuratowskiego w roku 1999. W latach 2012-2020 (dwie kadencje) pełnił funkcję prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki ds. Studenckich


dr hab. Tomasz Klimsiak

email: tomas@mat.umk.pl

Studia matematyczne ukończył na UMK w 2007 roku, gdzie również uzyskał stopień doktora w 2011 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2018. W latach 2014-2017 pracował jako adiunkt na stanowisku badawczym w Instytucie Matematycznym PAN. Obecnie (na urlopie w UMK) zatrudniony jest na stanowisku profesora w Instytucie Matematycznym PAN. Jego zainteresowania skupiają się na analizie stochastycznej, probabilistycznej teorii potencjału, stochastycznych równaniach różniczkowych, równaniach różniczkowych cząstkowych oraz matematyce finansowej.

Jest autorem wielu prac w czasopismach o zakresie międzynarodowym oraz wykonawcą i kierownikiem licznych grantów NCN. Otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2016-2019) oraz w 2019 r. otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.


dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK

email: joasiak@mat.umk.pl

Ukończyła studia magisterskie (2008 r.) i doktoranckie (2011 r.) na UMK.  W 2011 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską „Własności ergodyczne i spektralne potoków specjalnych nad obrotami i przekładaniami odcinków” przygotowaną pod kierunkiem prof. Mariusza Lemańczyka. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2019. Od 2020 roku jest kierownikiem Katedry Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych UMK. Jej zainteresowania skupiają się wokół teorii ergodycznej i układów dynamicznych.

Jest autorką licznych publikacji w czasopismach o zakresie międzynarodowym, referatów, uczestniczką projektów w ramach grantów NCN. W latach 2013-2016 pracowała jako adiunkt na stanowisku badawczym dla młodych matematyków w Instytucie Matematycznym PAN. Odbyła 6-miesięcznym stażu podoktorskim w CNRS na uniwersytecie w Marsylii. Laureatka wielu nagród i wyróżnień (m.in. Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego (2015), Nagrody dla Młodych Matematyków (za rok 2012), Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (za rok 2011) oraz Stypendium START FNP (za rok 2017)).


prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk

email: mlem@mat.umk.pl

Ukończył  studia matematyczne na UMK w 1981 roku, tamże doktoryzował się w 1985 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 1991 na Uniwersytecie Warszawskim. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk matematycznych w roku 1998. Przez kilkanaście lat (do lutego 2020) kierował Katedrą Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. W latach ubiegłych pełnił funkcję Prodziekana ds. Naukowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK (1999–2005, dwie kadencje) oraz dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UMK (2005–2008). Był członkiem Senatu UMK w latach 1999-2008. Od roku 1996 (z przerwą na lata 2014-2017)  jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Kierował czterema krajowymi grantami badawczymi.  Był promotorem w ośmiu przewodach doktorskich.

Został uhonorowany wieloma prestiżowymi krajowymi nagrodami naukowymi:

Jego wysoki międzynarodowy status naukowy został potwierdzony zdobyciem specjalnego stanowiska badawczego w CIRM (Marsylia) – Jean-Morlet Chair, 1.08.2016–31.01.2017. Uzyskanie tego prestiżowego stanowiska było efektem niedawno osiągniętych przełomowych wyników dotyczących hipotezy Sarnaka, która w niektórych aspektach jest ściśle związana ze słynną hipotezą Riemanna. Tej tematyce poświęcony był także grant konferencyjny (uzyskany przez M. Lemańczyka wraz z M Radziwiłłem z Caltech) finansowany przez American Institute of Mathematics i National Science Foundation. Lemańczyk jest światowej sławy ekspertem w dziedzinie teorii ergodycznej i układów dynamicznych współpracującym z wieloma topowymi matematykami z najważniejszych światowych ośrodków matematycznych, takimi jak: Bielefeld University, Caltech, Hebrew University in Jerusalem, Institute for Advanced Studies (Princeton), Institute for Low Temperature (Charków), Moscow State University, Ohio State University, Technical University in Vienna, Tel Aviv University, Universite d’Aix-Marseille, Universite d’Haute Normandie, University of Maryland, University of Zurich. Jest członkiem Rady Redakcyjnej jednego z najbardziej uznanych międzynarodowych czasopism matematycznych publikowanych w Polsce – „Studia Mathematica”.


dr Daniel Sell

email: dsell@mat.umk.pl

Ukończył studia magisterskie na Uniwersyteci Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy), gdzie następnie, w 2020 roku uzyskał tytuł doktora (“Dr. rer. nat.”) pod kierunkiem prof. Daniela Lenza. Jego rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia z zakresu kombinatoryki oraz zachowanie kocykli dla tzw. prostych podshiftów Toeplitza. Odbył półroczny staż na uniwersytecie w Bielefeld w grupie badawczej prof. Michaela Baakego. Do Torunia przyjechał w roku 2020. Jego zainteresowania koncentrują się wokół dynamiki układów symbolowych.